SINDIKAT UPUTIO ZAHTJEV VLADI FBIH U VEZI UREDBE O POMOĆI STANOVNIŠTVU USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo uputio je zahtjev premijeru FBiH Fadilu Novaliću i Vladi Federacije BiH za dostavu mišljenja u vezi Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Sindikat je upoznat sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena broj 1053/2022 od 07.07.2022. godine, koja je objavljena u “Službenim novinama FBiH” broj 55/22 od 13.07.2022. godine, u kojoj je u članu 19. navedeno sljedeće:

Član 19.

(Pomoć)

(1) Poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku, u visini do 1.080 KM (hiljadu osamdeset i 00/100 konvertibilnih maraka).

(2) Poslodavac pomoć iz stava (1) ovog člana može isplatiti najkasnije do 31.12.2022. godine.

(3) Isplata pomoći iz stava (1) ovog člana će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika.

(4) Pomoć iz ovog člana se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22)

S obzirom na veliki broj upita od strane naših članova državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo, molite se da nam dostavite mišljenje dali se ovaj član Uredbe odnosi i na uposlenike koji rade u organima državne službe svih nivoa vlasti (Federacije BiH, kantona, gradova i općina), te da li su oni kao kolektivni poslodavci u obavezi u skladu sa mogućnostima u svojim budžetima isplatiti ovu pomoć, navodi se u zahtjevu.

Kao jedini reprezentativni sindikat sa nivoa jednog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i legitimni predstavnik svih državnih službenika i namještenika koji su zaposleni u organima državne službe Kantona Sarajevo, Sindikat je uputio i zahtjev za sastanak sa premijerom FBiH Fadilom Novalićem, ministrom pravde Matom Jozićem i ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom.

“Molimo Vas da nas primite i da održimo zvaničan sastanak u okviru socijalnog dijaloga na temu: Obaveznog uključivanja Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo u procese donošenja zakonskih rješenja na nivou Federacije Bosne i Hrecegovine, naročito onih čije će donošenje imati uticaj na državne službenike i namještenike kako u FBiH, tako i u Kantonu Sarajevo”, kaže se u zahtjevu.