Sindikalna organizacija organa uprave Kantona Sarajevo

Povjerenik: Dženita Viteškić

Telefon: 033/562-284

Ulica: Reisa Džemaludina Čauševića br. 1