SASTANAK SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I POLICIJE KS O POBOLJŠANJU POLOŽAJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

U zgradi Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu danas je na inicijativu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo održan sastanak sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine  i Sindikata policije Kantona Sarajevo o temama koje imaju za cilj poboljšanje statusa državnih službenika i namještenika u Kantonau Sarajevo i iznalaženje mogućih rješenja za problem koji su se trenutno javili u organima državne službe Kantona Sarajevo u kojima rade državni službenici i namještenici članovi čije interese zastupaju ova tri sindikata.

Konkretno se radi o plaćama NK radnika  i namještenika za završenom SSS koje su u ovom momentu skoro pa izjednačene i neodgovarajuće iz razloga na odnos i značaj složenost poslova koje obavljaju namještenici sa SSS u odnosu na vrstu poslova koje obavljaju NK radnici.

Ovo je momenat koji se mora iskoristiti da bi vlade svih nivoa vlasti napokon svatile problematiku koja godinama muči državne službenike i namještenike, koja je kočnica mnogih procesa koji bi poboljšali njihov status i položaj, a na koju sindikati već duže vrijeme upozoravaju i ukazuju .

Radi se o tome da su državni službenici i namještenici u organima državne službe svih nivoa vlasti postali taoci vlastitih propisa koje je neophodno pod hitno mijenjati kako bi se zadržao postojeći kadar, spriječio odražak radnika u strane zemlje, a opet s druge strane omogućio prijem kvalitetnog i kompetentnog radnog kadra i na kraju stvorila konkurentnost na tržištu rada.

 Također, predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sindikata policije Kantona Sarajevo podržali su inicijativu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, te predložili da se ista zajednički uputi premijeru Nihadu Uku i ministrici pravde i uprave Kantona Sarajevo Darji Softić Kadenić, koji u skladu sa Zakonom o Vladi Kantona Sarajevo mogu kao članovi Vlade Kantona pokrenuti inicijative za donošenje i izmjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade KS.

Radi se o inicijativi za izmjenu člana 3. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće, zbog pogrešno datog zadatka zdravstvenoj komisiji JU “Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo” i zbog toga što je njena primjena i tumačenje medicinske dokumentacije dovela do nejednakog postupanja u odnosu na iste dijagnoze teških bolesti.

Sindikalne organizacije kantonalnih organa godinama ukazuju na nejednak tretman ove komisije prema istim i sličnim zahtjevima, odnosno procjenjivanju težine teške bolesti iz Uredbe, što dovodi do diskriminacije u odnosu na dijagnozu i pojedine radnike.

Konkretno, u zadnjoj godinu dana na većinu zahtjeva za isplatu naknade za tešku bolest radnici su dobili negativan odgovor, a iz razloga što Komisija za ocjenu medicinske dokumentacije koja je formirana pri MUP-ovoj ambulanti daje negativna mišljenja pa i u onim slučajevima gdje je po svim pravilima medicinske struke kao i sudske prakse, kao što su lomovi kostiju, daje negativno mišljenje.

S obzirom da se u ovakvim konkretnim slučajevima radi samo o “čitanju “ dijagnoze, sindikati smatraju da zdravstvena komisija ne mora biti formirana samo u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, već da ona može biti formirana i u Ministarstvu zdravstva, sa nadležnošću utvrđivanja da li dijagnoza koju je izdala nadležna zdravstvena ustanova odgovara bolestima navedenim u ovom članu.

 Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić informirao je prisutne da je Vlada Kantona Sarajevo na sjednici 13. jula ove godine imenovala Pregovarački tim za pregovore o novom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Zornić je izrazio zadovoljstvo s mnogo konstruktivnih prijedloga koji su pristigli te naglasio važnost sindikalnog jedinstva i da je sigurno da će na nekom od zvaničnih sastanaka Pregovarački tim Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo uključiti i kolege iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH i Sindikata policije KS.

 Odlučeno je da sindikati zatraže hitno održavanje tematskog sastanka s premijerom Ukom i predstavnicima ministarstva pravde i uprave, ministarstva finansija i ministarstva za rad, socijalnu poitiku, izbjeglice i raseljena lica Kantona Sarajevo, kako bi se razgovaralo o problemima i mogućim rješenjima.

Dogovoreno je da će sindikati zajednički podnijeti inicijativu za izmjenu člana 3. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće kako bi se riješio problem nejednakog tretmana radnika u vezi s teškim bolestima. 

 Također je dogovoreno da se ovakvi sastanci održavaju češće kako bi se održalo sindikalno jedinstvo i unaprijedila međusindikalna saradnja.

Izražena je svijest o važnosti redovnih sastanaka kako bi se rješavali problemi državnih službenika i namještenika te dalje poboljšao njihov status i položaj.

Istaknuto je da će sindikati nastaviti aktivno raditi i poduzimati sve potrebne korake kako bi se ostvarila pozitivna promjena u slici i položaju državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

 Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo sastanku su prisustvovali predsjednik Elvis Zornić, zamjenica predsjednika Jamina Lukovac, te članovi Upravnog odbora Mahira Selimović i Amel Hamzić.

Predstavnik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine bio je Enes Šabić, a predstavnik Sindikata policije Kantona Sarajevo Kerim Šetić.