SASTANAK MINISTRICE PRAVDE I UPRAVE KS DARJE SOFTIĆ KADENIĆ I PREDSTAVNIKA NAŠEG SINDIKATA: TEME KOLEKTIVNI UGOVOR I BOLJI POLOŽAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

U organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, a na zahtjev Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, u ponedjeljak je održan sastanak između ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo Darje Softić Kadenić i predsjednika Sindikata Elvisa Zornića i člana Upravnog odbora Sindikata Armina Hrelje, a teme razgovora su bile KomisIja za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, Kolektivni ugovor iz 2019. godine, način isplate naknada po istom i aktuelni Kolektivni ugovor.
Također je razgovarano o mogućnostima poboljšanja statusa i položaja državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo, kao i mogućnosti uspostave redovne godišnje edukacije za državne službenike i namještenike.
Ministrica Softić Kadenić informisala je naše predstavnike da joj je drago da ima dobru saradnju sa sindikatom koji se bori za prava državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo, da će Vlada Kantona Sarajevo već na prvoj narednoj sjednici imenovati svoja dva člana u komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora, kako bi se ista mogla staviti na raspolaganje svima koji imaju bilo koju vrstu upita vezanih za odredbe Kolektivnog ugovora.
Što se tiče isplate naknada po Kolektivnom ugovoru iz 2019. godine informisala je predstavnike Sindikata da su tu naišli na probleme iz razloga jer ne mogu tačno utvrditi koji je to broj radnika koji imaju pravo na te naknade, da rukovodioci nisu dostavili kompletne podatke, ali da je cilj Vlade da iste isplate bez mogućnosti ostavljanja prostora za nove tužbe.
Raduje je opredjeljenost Sindikata za angažman u uspostavi redovne godišnje obuke i edukacije državnih službenika i namještenika, te se nada dobroj saradnji.
Predstavnici našeg sindikata su obavijestili ministricu da od Ministarstva očekuju još veći doprinos poboljšanju položaja državnih službenika i namještenika, da će sindikat biti sigurno strana koja će doprinositi tome, ali da nikada neće pristati na bilo koje umanjenje stečenih radničkih prava.
Također je naglašeno da veliki dio odgovornosti za nepoštivanje Kolektivnog ugovora iz 2019. godine imaju određeni rukovodioci organa državne službe Kantona Sarajevo koji su svojim nedomaćinskim ponašanjem doveli do toga da je stvoren osnov za radničke tužbe, te da se očekuje od Ministarstva i Vlade da u okviru svojih ovlasti i na osnovu svih relevantnih podataka podnesu prijave kod nadležnih institucija protiv svih onih za koje se utvrdi da su svojim nečinjenjem oštetili budžet KS.
Sindikat ima za cilj poštivanje prava i zakona, te na osnovu toga želi doprinijeti da se od strane svih poštuje vladavina prava i da se niko ne smije stavljati iznad zakona.