OCJENJIVANJE RADA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

OCJENJIVANJE RADA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Kako je Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika svakog januara svake nove radne godine aktuelna tema, te kako je ova tema godinama loše poznata među radnicima u organima državne službe, većina njih ne zna sam postupak ocjenjivanja, pravne osnove, dobiti i posljedice ocjenjivanja, Sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo je ocijenio potrebnim da izradi ovu vrstu informativnog akta za sve i državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo. 

Radi se o pojašnjenju samog postupka ocjenjivanja, na osnovu kojih propisa se vrši ocjenjivanje državnih službenika, a na osnovu kojih se ocjenjuju državni namještenici, za šta je ocjenjivanje bitno, na koji način se vrši ocjenjivanje i na kraju koje su dobiti, a koje posljedice finalne ocjene.

I - OCJENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Ocjenjivanje rada državih službenika propisano je :

članom 41.stav 10. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16 i  45/19) i 

Pravilnikom o ocjenjivanju državnih službenika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17)


Kako je propisano  ocjenjivanje državnih službenika: 

1. Rješenje- Ocjenjivanje svih državnih službenika vrši rukovodilac organa državne službe, na prijedlog neposredno nadređenog službenika,

2. Period ocjenjivanja- najmanje jednom godišnje,  najkasnije u roku od 30 dana poslije isteka perioda za koji se ocjenjuje(Pravilnik). 

3. Ko se ne ocjenjuje- državni službenik koji je na radu proveo manje od polovine perioda koji se ocjenjuje (Pravilnik).

4. Na čeme zasniva ocjenjivanje- nadzor i ocjena izvršavanja poslova utvrđenih opisom radnog mjesta za vrijeme perioda koji se ocjenjuje i zasniva se:

✔ na rezultatima postignutim u obavljanju poslova radnog mjesta i postavljenih radnih ciljeva, 

✔ kvalitetu rada, 

✔ efikasnosti u radu,

✔ samostalnosti, 

✔ stvaralačkoj sposobnosti i inicijativi, 

✔ vještini komunikacije, 

✔ spremnosti prilagođavanja promjenama i

✔ ostalim sposobnostima koje zahtijeva radno mjesto.

 

5. Ocjene su:

-ne zadovoljava,

-zadovoljava, 

-uspješan i 

-izuzetno uspješan.

 

Ocjene se dodjeljuju na skali od 1. do 4. bez obzira na to da li se radi o ocjeni stepena ispunjenja radnih ciljeva ili ocjeni po općim kriterijima. 

 

1. Ocjena stepena ispunjenja radnih ciljeva= zbir ocjena za svaki pojedinačni cilj podijeljen sa brojem postavljenih ciljeva.

2. Ocjena po općim kriterijima = zbir ocjena po općim kriterijima podijeljen sa ukupnim brojem kriterija. 

3. Konačna ocjena radnog učinka= zbir ocjena podijeljen sa dva 

 

4. Iskazuje se i opisno i to u skladu sa sljedećom skalom:

a) "ne zadovoljava " (manje od 1.50);

b) "zadovoljava " (1.50 - 2.49);

c) "uspješan" (2.50 - 3.49);

d) "izuzetno uspješan" (3.5 i više).

 

Ocjenom "izuzetno uspješan" ocjenjuje se državni službenik koji:

✔ pored potpunog ostvarivanja zadanih radnih ciljeva u odnosnom periodu, 

✔ ostvario i dodatne radne ciljevi koje mu je odredio neposredno nadre|eni dr`avni slu`benik, a koje zbog izvanrednih ili izmijenjenih okolnosti nisu bile obuhvaćene planom rada organa državne službe za odnosni period ili je

✔ značajno doprinio ukupnom ostvarenju poslova i planiranih ciljeva u upravnoj oblasti iz nadležnosti organa državne službe za odnosni period,  svojom stvaralačkom sposobnošću i inicijativom i dodatnim zalaganjem,  

✔ pod uslovom da je po općim kriterijima ocijenjen prosječnom ocjenom najmanje tri (3).

 

 

 

5. Dvije uzastopne negativne ocjene rada

✔ rukovodilac organa državne službe razrješava dužnosti državnog službenika, bez primanja naknade zbog otpuštanja.

 

✔ žalba Odboru za žalbe radi preispitivanja razrješenja, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o razrješenju.

 

6. Unapređenje i interni premještaj- Ocjena rada iz prethodne godine uzima se u obzir prilikom unapređenja i internih premještaja.

 

7. Prava državnog službenika- Svi državni službenici:

a) imaju nesmetan pristup ocjenama svoga rada koje se nalaze u ličnom dosjeu, 

b) imaju mogućnost da u odgovarajućem vremenskom roku 

✔ prilože pisane informacije uz ocjenu svoga rada i 

✔ pravo izjaviti žalbu Odboru za žalbe, radi preispitivanja ocjene rada, u roku od 15 dana od dana prijema odluke o ocjeni rada.

 

PRAVILA, NAČIN I KRITERIJI OCJENJIVANJA RADA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 

Ocjena rada zasniva se na:

✔ rezultatima postignutim u realizaciji poslova predviđenih opisom radnog mjesta i

✔ ispunjenja radnih ciljeva koje, za dati vremenski period, utvrdi  neposredno nadređeni državni službenik.

 

Pretpostavljeni državnom službeniku daje svoje mišljenje (potpis na obrazac o ocjenjivanju)  na:

✔ predložene radne ciljeve, 

✔ na  postupak ocjenjivanja i

✔ prijedlog ocjene o radu ., 

 

Dvije grupe kriterija za ocjenjivanje

I- Opšti kriteriji obuhvataju:

a) samostalnost u radu (sposobnost da se posao obavlja uz minimalan nadzor pretpostavljenog);

b) efikasnost u radu (prisutnost na poslu, poštivanje radnog vremena, odgovornost, dosljednost u radu, odnos prema kolegama);

c) stvaralačke sposobnosti i inicijative (sposobnost iznala`enja rje{enja i davanja ideja kojima se unapre|uju radni procesi);

d) odnos prema drugima u obavljanju službe i vještine komunikacije (sposobnost skladne usmene i pismene interakcije državnog službenika sa kolegama i strankama prilikom obavljanja poslova. Vještina komunikacije ogleda se i kroz posjedovanje i ispoljavanje entuzijazma i pozitivne energije, takta i samokontrole, kao i kroz razvijenost osjećaja za timski rad i pripadnost organizaciji);

e) spremnost prilagođavanja promjenama (u odnosu na uvođenje novih praksi u radu; također, podrazumijeva i kontinuirano profesionalno usavršavanje i primjenu stečenih znanja);

f) dodatni kriterij (opcionalno).

 

II- Posebni kriteriji se odnose na :

✔ stepen ispunjenja radnih ciljeva državnog službenika 

✔ kvalitetno, tačno i precizno ispunjenje postavljenih radnih ciljeva 

✔ u utvrđenim vremenskim rokovima.

 

 

POSTUPAK PRAĆENJA UČINKOVITOSTI

 

1. Utvrđivanje radnih ciljeva u skladu opisom i svrhom  radnog mjesta- utvrđuje neposredno nadređeni državnom službeniku.

✔ državnom službeniku koji je na probnom radu radne ciljeve utvrđuje neposredno nadređeni koji je mentor državnog službenika i koji je dužan da državnom službeniku objasni šta se od njega očekuje u okviru svakog utvrđenog radnog cilja.

 

Radni ciljevi za naredni period ocjenjivanja utvrđuju se tokom razgovora o ocjenjivanju za prethodni period ocjenjivanja, a najkasnije 30 dana poslije početka perioda za ocjenjivanje.

 

2.Stalno nadgledanje  rada državnog službenika i sakupljanje podataka o tome koliko je državni službenik uspješan u radu, uzimajući u obzir prirodu poslova, radne uslove i stepen iskustva državnog službenika-obavlja neposredno nadređeni državni službenik.

 

3.Dokumentovanje  rada državnog službenika u periodu za ocjenjivanje tako što zapisuje i komentariše bitne primjere i dokaze o tome kako je državni službenik radio- obavlja neposredno nadređeni državni službenik.

 

 

POSTUPAK OCJENJIVANJA

Vrši se u toku razgovora neposredno nadređenog sa državnim službenikom, na obrascima koji su sastavni dio pravilnika.

✔ Razgovor sa državnim službenikom obavlja se u atmosferi otvorenog dijaloga između državnog službenika i njegovog neposredno nadređenog koji obavlja ocjenjivanje.

✔ Razgovor treba da traje do 30 minuta i tom prilikom državni službenik iznosi mišljenje o ispunjenju utvrđenih radnih ciljeva, a zatim neposredno nadređeni iznosi i obrazlaže svoje mišljenje o radu službenika i prijedlog ocjene.

RJEŠENJE O OCJENJIVANJU

O konačnoj ocjeni rada državnog službenika rukovodilac organa drravne službe donosi rješenje.

Ocjene "izuzetno uspješan" i "ne zadovoljava" moraju biti posebno obrazložene i potkrijepljene činjenicama i dokazima.

 

ŽALBA NA RJEŠENJE

 

Izjavljuje se  Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

 

 

OCJENA "NE ZADOVOLJAVA"

 

Poseban program

Državni službenik, koji je ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava", u cilju poboljšanja situacije, prolazi kroz poseban program.

 

Neposredno nadređeni je dužan da državnom službeniku , uz konsultacije sa

njim, odrediti  radne ciljeve i predloži mjere i aktivnosti posebnog programa koje smatra primjerenim da bi državni službenik, uz nadzor i stručnu pomoć, unaprijedio svoj rad.- Nije određen period za koji se utvrđuje poseban program ni da li se poslije toga vrši ponovno ocjenjivanje.

 

Razrješenje

Ukoliko su dvije uzastopne konačne ocjene rada "ne zadovoljava", rukovodilac organa državne službe, odnosno organ koji ga je imenovao, razrješava dužnosti državnog službenika.

 

OCJENA U PERIODU PROBNOG PERIODA

Državni službenik koji prolazi kroz period probnog rada također mora biti ocijenjen.

Konačna ocjena za državne službenike na probnom radu može biti "zadovoljavajuća" ili "nezadovoljavajuća".

 

Državnom službeniku, koji u toku probnog perioda ne zadovolji minimum očekivanja, izriče se "nezadovoljavajuća" ocjena i na taj način se, rješenjem rukovodioca organa državne službe, razrješava dužnosti državnog službenika.

 

Državni službenik koji u toku probnog perioda dobije "zadovoljavajuću" ocjenu, smatra se da je uspješno završio probni rad.

 

II - OCJENJIVANJE NAMJEŠTENIKA

Ocjenjivanje rada namještenika propisano je čl.34, 35. i 36.Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/05)

 

1. Rješenje o ocjeni rada, na prijedlog neposredno nadređenog šefa jedinice, donosi rukovodilac organa države službe, a ako jedinica ne postoji ocjenu rada rukovodilac daje samostalno

Primjerak rješenja o ocjeni rada ulaže se u personalni dosje namještenika, a drugi primjerak dostavlja namješteniku.

Za donošenje i dostavljanje rješenja namješteniku primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku.

2. Godišnje ocjenjivanje, obavezno u januaru za prethodnu kalendarsku godinu.

3. Ne ocjenjuju se namještenici koji su u kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci.

4. Ocjena rada zasniva se na :

✔ rezultatima rada koje namještenik postigne u realizaciji poslova predviđenih opisom radnog mjesta na kojem se nalazi i 

✔ ciljevima koje je za dati vremenski period utvrdio rukovodilac organa državne službe.  

 

5. Ocjena rada može biti:

ne zadovoljava- mora biti posebno obrazložena. 

zadovoljava, 

-uspješan i 

naročito uspješan.  

 

6. Namješteniku čiji je rad u posljednje dvije uzastopne godine ocijenjen ocjenom nezadovoljava prestaje radni odnos u organu državne službe o čemu se donosi rješenje , uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, odnosno medijatora državne službe.  

7. Žalba protiv rješenja, u roku od od 15 dana od dana prijema rješenja - Odboru državne službe za žalbe .

Žalba odlaže izvršenje rješenja ako ovim Zakonom nije drugačije predviđeno.

Rješenje Odbora za žalbe doneseno po žalbi je konačno.

može se pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rješenja donesenog po žalbi

Napomena:

✔ Nisu  propisana pravila, način i kriteriji ocjenjivanja rada namještenika

✔ Nije dato ovlaštenje rukovodiocu organa držane službe da propiše pravila, način i kriterije ocjenjivanja rada namještenika 

DIO PLAĆE PO OSNOVU OCJENE RADA

ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI KANTONA SARAJEVO (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/19)

 

Član 21. (Uvećanje plaće po osnovu radnog učinka)

(1) Elementi za utvrđivanje dijela plaće po osnovu radnog učinka  državnih službenika i namještenika su ocjena rada   i pripadajući procenat uvećanja osnovne plaće po osnovu ocjene rada. 

(2) Način ocjenjivanja rada državnih službenika i procenat uvećanja osnovne plaće po osnovu ocjene rada regulisat  će se pravilnikom iz člana 41. stav (10) Zakona o državnoj službi u KantonuSarajevo("Službene novine Kantona Sarajevo",broj 31/16). 

(3) Procenti uvećanja plaće po osnovu ocjene rada iz stava (2) ovog člana shodno se primjenjuju i na ocjenu rada namještenika.

Napomena: Nisu propisani procenti uvećanja plaće po osnovu ocjene rada.